WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET oraz ureterorenoskopów dla 2 Bloków Operacyjnych i Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.06


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 04.06.2019r.


2019.06.10


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: aa378a42-da76-4d6c-8fec-bbc68a5c823a
Klucz publiczny


2019.07.01


Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ


2019.07.15


Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.07.2019 r.


2019.08.01


Postępowanie w zakresie pakietu nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych