WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


PostępowaniE o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę laparoskopów dla projektu pn.„Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 03.06.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 87e4c210-9ba0-4287-9611-e06e13f11429
Klucz publiczny


2019.07.02


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.07.09


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.07.12


Ogłoszenie zmian


2019.07.16


Zmiana SIWZ


2019.07.23


Informacja z otwarcia ofert


2019.11.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych