WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.03


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 31.05.2019r.


2019.06.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 95ccead0-9c76-4991-8822-a7efb9fee69d
Klucz publiczny


2019.06.11


Odpowiedzi i zmiana SIWZ


2019.06.18


Zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ


2019.06.25


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.06.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 2


2019.07.04


Informacja o unieważnieniu pakietu nr 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych