WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę:
Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej
Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej
dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.03


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 29.05.2019 r.


2019.06.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: 2b27f057-c03a-42af-a118-d2a077f10ce7
Klucz publiczny


2019.06.28


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.07.12


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.07.17


Ogłoszenie zmian


2019.07.18


Odpowiedzi na pytania


2019.07.25


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.10.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych