WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.03


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 31.05.2019r.


2019.06.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 8314c73d-5106-43d2-be37-dc7ab7af45a8
Klucz publiczny


2019.07.02


Zmiana SIWZ + odpowiedzi
Zalaczniki po zmianach
Zmiana ogloszenia


2019.07.16


Zmiana SIWZ
Zmiana ogloszenia


2019.07.18


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.12.05


Rozstrzygnięcie postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych