WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.30


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 28.05.2019r.


2019.05.31


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: d5ca0c5b-3f70-4080-a362-528a9aaa244f
Klucz publiczny


2019.06.27


Zmiana ogłoszenia
zmiana SIWZ
plik JEDZ po modyfikacji


2019.07.05


Odpowiedzi na pytania


2019.06.27


Zmiana ogłoszenia
sprostowanie do odpowiedzi i zmiana SIWZ


2019.07.18


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.08.30


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 10
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1, 3, 4, 5, 9


2019.10.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych