WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 23.05.2019r. opublikowano w dniu 27.05.2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania b5d02926-8a31-4022-ad61-e9278b92cc01
Klucz publiczny


2019.06.18


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2019.06.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ


2019.06.28


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ


2019.07.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ


2019.07.11


Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.07.2019 r.


2019.10.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych