WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.20


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 16.05.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: cd4830a8-7fe6-4b4a-84f5-ece5a084f9ea
Klucz publiczny


2019.05.22


Odpoweidzi na pytania


2019.05.29


Zmiana Ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania


2019.06.06


Informacja z otwarcia ofert


2019.06.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 5 i 6


2019.06.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 4


2019.07.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 2


2019.07.15


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 1 i 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych