WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę dostawę tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 15.05.2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: 96e28614-79e1-48a0-80b9-bdb52409f3b5
Klucz publiczny


2019.06.14


Odpowiedzi na pytania


2019.06.24


Zmiana ogłoszenia
zmiana SIWZ
zalacznik nr 2 po zmianach wersja edytowalna


2019.07.11


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.11.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2019.11.05


Informacja o powrocie do czynności


2019.11.05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych