WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 15.05.2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: 598f7de5-73fc-4cd9-a786-3cdf383b7517
Klucz publiczny


2019.06.14


Odpowiedzi na pytania


2019.06.26


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.08.09


Rozstrzygnięcie pakietu nr 1


2019.09.02


Informacja o unieważnieniu pakietu nr 2, 4 -7, 9 - 10


2019.09.13


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 11


2019.09.17


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 3 i unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 8


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych