WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.13


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 10.05.2019r. opublikowano w dniu 14.05.2019 r.


2019.05.14


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:62a998fe-2769-4249-b034-2f55001332a3
Klucz publiczny


2019.05.28


Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.05.2019 r.


2019.06.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych