WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.04.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 19.04.2019r.
Zmiana ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: b874ada7-3030-4cab-bedf-550e8f2b56a7
Klucz publiczny


2019.04.30


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ


2019.05.09


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.10


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych