WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych (radiofarmaceutyki) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.04.19


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 18.04.2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 541c5d2e-b6bf-405e-9811-8ffe40eac645
Klucz publiczny


2019.04.30


Odpowiedzi na pytania
Zmienione Załączniki nr 1,2,5,6 do SIWZ


2019.05.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2019.05.07


Odpowiedzi na pytania2
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy - w zakresie Pakietu 2


2019.05.10


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.16


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2


2019.05.29


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych