WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.04.10


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 08.04.2019r. opublikowano w dniu 11.04.2019r.


2019.04.11


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: 2c22bb15-8960-400c-b7fc-2a58667b6a0e
Klucz publiczny


2019.04.25


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2019.05.14


Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.05.2019 r.


2019.06.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych