WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej koniecznego do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych z kontraktów NFZ Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im M.Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.04.10


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 08.04.2019 r.


2019.04.11


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


2019.04.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:a18b5040-9915-4392-96b2-44a36abd78b5
Klucz publiczny


2019.05.16


Informacja z otwarcia ofert


2019.06.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiet nr 1 i 2)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych