WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 26.03.2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: cd78dcb2-6b11-44af-a270-2e20f0be146a
Klucz publiczny


2019.04.03


Odpowiedzi na pytania


2019.04.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.18


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.15


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu nr 1


2019.06.12


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu nr 2 i 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych