WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 26.03.2019 r.
Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:3e3dbfde-1235-4638-8bb9-012255af8df0
Klucz publiczny


2019.04.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.04.26


Odpowiedzi na pytania


2019.05.07


Odpowiedzi na pytania


2019.05.10


Informacja z otwarcia ofert


2019.06.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiet nr 1-20)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych