WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.04.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 15.04.2019 r.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu


2019.04.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:4ab1d2e3-3149-4c27-8650-4bb8f0c11fdf
Klucz publiczny


2019.04.29


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.05.09


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.13


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1


2019.05.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych