WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb radioterapii w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 25.03.2019 r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 28.03.2019 r.


2019.03.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:85d4d5b6-e81c-4526-a547-c9ab9ca85174
Klucz publiczny


2019.04.04


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ


2019.04.11


Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.04.2019 r.


2019.05.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych