WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę płyty bazowej do unieruchomienia maskami w obrębie całego ciała i podkładki do stereotaksji pozaczaszkowej z zestawem akcesoriów w ramach projektu pn: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.21


Ogłoszenie o zamówieniu


2019.03.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: 22f46582-7420-40cd-b136-84b0c9baff38
Klucz publiczny


2019.03.27


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.16


Odpowiedzi na pytania


2019.04.24


Informacja z otwarcia


2019.05.10


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych