WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.08


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 06.03.2019 r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 11.03.2019 r.


2019.03.11


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: f93a6135-829b-4122-86cf-f1f6035bb6c5
Klucz publiczny


2019.03.15


Odpowiedzi na pytania


2019.03.22


Informacja z otwarcia z dnia 22.03.2019 r.


2018.04.17


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych