WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.01


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 01.03.2019r.


2019.03.06


Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:491bfe46-7372-4fb4-a2fa-241305b7945e
Klucz publiczny


05.04.2019r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


2019.04.25


Informacja z otwarcia ofert w dn. 15.04.2019r.


2019.04.29


Unieważnienie w zakresie pakietu nr 2


2019.05.13


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych