WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.04


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 28.02.2019r.


2019.03.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: b2e5f724-5c91-4d4a-88ae-9175c2ffa9e4
Klucz publiczny


03.04.2019r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


19.04.2019r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2019.04,30


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Zmienione załączniki wersja edytowalna


2019.05.13


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.07.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 3 i 7


2019.08.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 10


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych