WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.18


ogloszenie wysłado do TED w dniu 14.02.2019r opublikowane w dniu 18.02.2019r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: a279d117-655f-48f8-ba3c-0216a9afe1bc
Klucz publiczny


2019.03.05


Odpowiedzi na pytania
Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik nr 2 - wersja edytowalna


27.03.2019r


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.13


Unieważnienie w zakresie pakietu nr 3


2019.07.03


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 1 i 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych