WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.11


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 07.02.2019r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 11.02.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: a61e4231-d9e7-4d9d-8b48-1785bf1f0fad
Klucz publiczny


2019.03.01


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.03.15


Informacja z otwarcia


2019.04.08


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych