WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.11


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 08.02.2019r.


2019.02.13


Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: cc55559e-0033-471e-bb98-663e46b6d5b6
Klucz publiczny


2019.03.11


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.03.13


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.04.01


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych