WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę produktów żywienia dojelitowego, pozajelitowego i płynów dożylnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.07


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 05.02.2019r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 07.02.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: d006554c-47bf-40df-900e-cd432fe7d059
Klucz publiczny2019.03.05


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.03.07


Zmiana SIWZ


2019.03.15


Informacja z otwarcia


2019.05.13


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych