WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.04


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 31.01.2019r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 04.02.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: 70a002a2-2ec7-4aad-bde3-3b9fa575cffd
Klucz publiczny


2019.02.28


Odpowiedzi na pytania


2019.03.11


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.29


Postępowanie w zakresie pakietu nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2019.07.03


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiety nr 2 do 9


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych