WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.01


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 31.01.2019, ogłoszenie opublikowane w dniu 01.02.2019r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: adfd5553-b1f6-45b0-a955-706e66d93661


2019.02.04


Sprostowanie


2019.02.05


Zmiana ogłoszenia


2019.02.12


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zm SIWZ


2019.02.19


Informacja z otwarcia ofert


2019.03.28


Rozstrzygnięcie


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych