WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.01.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 24.01.2019r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 28.01.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: bc09dc05-f554-4460-9c3c-fd88c0e75ff8
Klucz publiczny


2019.02.06


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


2019.02.13


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2019.03.06


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych