WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawyproduktów farmaceutycznych – produkty żywienia dojelitowego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.10.2018r,


16.10.2018r


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.11.15


Odpowiedzi i Zmiana SIWZ
zmiana ogloszenia


2018.11.20


Odpowiedzi i Zmiana SIWZ
zmiana ogloszenia


2018.11.27


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.02.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych