WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.10.2018r,


2018.10.17


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.11.21


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.11.30


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ + odpowiedzi
Zalacznik nr 2a po zmianach


2018.12.19


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.01.23


Rozstrzygnięcie pak 24


2019.01.31


Rozstrzygnięcie pak. 4, 14, 21, 23


2019.03.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


2019.03.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiety nr 12,18
Uniewaznienie pakiet 26


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych