WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

11.10.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 09.10.2018r.
Zmiana ogloszenia


15.10.2018r


111 ZP 18 specyfikacja istotnych warunków zamówienia


08.11.2018r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


19.11.2018r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


30.11.2018r


Załącznik nr 2a - formularz cenowy - wersja edytowalna


07.12.2018r


Informacja z otwarcia ofert


2019.01.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu 4 oraz 10


2019.04.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych