WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 03.10.2018r, ogłoszenie opublikowane w dniu 05.10.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.10.26


Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2018.11.02


Zmiana ogłoszenia


2018.11.06


Odpowiedzi na pytania


2018.11.07


Załacznik do pytań i udzielonych odpowiedzi w dn. 26.10.2018r


2018.11.19


Informacja z otwarcia ofert


2018.12.13


Rozstrzygnięcie pakiet nr 1


2019.02.19


Rozstrzygnięcie pak 3,4,6
Unieważnienie pak. 2,5,7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych