WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych, roztworów leczniczych oraz surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

01.10.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.09.2018r.


02.10.2018r


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna


04.10.2018r


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja pdf


11.10.2018r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione załaczniki w wersji edytowalnej


19.10.2018r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione załaczniki w wersji edytowalnej


22.10.2018r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i modyfikacji SIWZ


25.10.2018r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i modyfikacji SIWZ


07.11.2018r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i modyfikacji SIWZ


21.11.2018r


Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2018.12.03


Informacja z otwarcia ofert


2018.01.25


Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zakresie pakietu nr 56


2019.02.04


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów: 1, 3 -5, 8-10, 12-16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 32-40, 42-44, 46-50, 53, 55, 59-61
Unieważnienie w zakresie pakietów nr 2, 17, 23, 27, 41, 45


2019.02.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


2019.02.15


Powrót do czynności w zakresie pakietu nr 35


2019.02.19


Rozstrzygnięcie pak 35


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych