WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 3-letniej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Aquilion RXL o numerze seryjnym UCB12Z2055 wraz ze stacją opisową (komputer Z600) o numerze seryjnym CZC2351H5Q - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.08


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2019.08.16


Zmiana SIWZ
Zminana ogloszenia


2019.08.22


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Zminana ogloszenia


2019.08.28


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych