WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.15


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2019.02.28


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.03.08


Zmiana SIWZ


2019.03.12


informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2019 r.


2019.04.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2019.04.03


Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie pakietu nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych