WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.01.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2019.01.30


Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia


2019.02.04


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.02.05


zmiana SIWZ


2019.02.08


Informacja z otwarcia ofert


2019.03.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiet 1-11)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych