WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.10.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf


2018.10.26


Odpowiedzi na pytania


2018.10.31


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zm SIWZ


2018.11.06


Odpowiedzi na pytania


2018.11.13


Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.11.2018r


2019.01.24


Rozstrzygnięcie pakiety nr 1-19
Unieważnienie pakietu nr 14 i 20


2019.02.05


Rozstrzygnięcie na podstawie art 94 ust.3
Unieważnienie pakietu nr 21,22,23


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych