Łódź: Nr sprawy 133/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługę sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi ul Piłsudskiego 71 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 181855 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy 133/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługę sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi ul Piłsudskiego 71 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne wykonywanie usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych i poradni specjalistycznych w pawilonach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika , Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi al. Piłsudskiego 71. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi 1704,25m2 ( zał. nr 12Wykaz powierzchni do sprzątania z podziałem na strefy). W ramach świadczenia usługi uwzględnia się również transport odpadów medycznych i komunalnych z miejsca ich powstawania do miejsca składowania, transport bielizny brudnej i czystej, transport materiału biologicznego do pracowni laboratoryjnej, mycie okien 2x w roku. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości i ciągłości świadczenia usługi, zgodnie ze standardami i procedurami stosowanymi w Szpitalu (ISO 9001, ISO 27001, OHSAS 18001, Certyfikat Akredytacyjny w Ochronie Zdrowia). Wykonawca do wykonania usługi zapewni preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i aparatury medycznej, mycia rak posiadające odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP, oraz profesjonalny sprzęt do wykonania usługi i wózki transportowe. W celu utrzymania czystości w sposób kompleksowy i zapobiegający transmisji zakażeń, sprzątanie odbywać się będzie z uwzględnieniem obszarów higienicznych o wymaganym poziomie czystości fizycznej i bakteriologicznej, w trybie ciągłym i stałej gotowości (zał. nr 8 Plan Higieny).W pawilonie pediatrycznym usługa będzie świadczona we wszystkie dni w roku w godz. 7,00 - 19,00, z zapewnieniem sanitariusza dla usługi sprzątania w sposób doraźny i zapewniający transport pacjenta i materiału biologicznego do laboratorium. W pawilonie Poradni Specjalistycznych usługa będzie świadczona w dniach roboczych w godz. 7, 00 - 20,00. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.00.00.00-7, 90.90.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00zł. 2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. V OddziałŁódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 do dnia i godziny składania ofert z zaznaczeniem: Wadium na: usługę sprzątania i dezynfekcji Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi- Nr sprawy 133ZP14 3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. 6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93 - 513 Łódź Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93 - 513 Łódź KANCELARIA SZPITALA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie