Łódź: Nr sprawy 94/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 125353 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy 94/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Na przedmiot zamówienia obejmuje: A) przebudowa Oddziału Chemioterapii na podstawie umowy nr 63 09 E z dnia 31.08.2009r. zawartej z Pracownią Architektoniczną Janusz Wyżnikiewicz 1.Pomieszczenie nr 2.30 - ordynator i pomieszczenie 2.31 - sekretariat należy połączyć poprzez doprojektowanie drzwi przejściowych pomiędzy pomieszczeniami przy słupie konstrukcyjnym. 2.Pomieszczenie nr 2.32-pokój lekarzy należy powiększyć o część poczekalni 2.33 (ściankę działową należy przedłużyć do szachtu instalacyjnego znajdującego się w poczekalni 2.33)-wiąże się to z przesunięciem drzwi -wejścia do pokoju lekarzy - zmiana pomieszczenia na pokój badań 3.Pomieszczenie lekarzy nr 2.29 (2.29a sanitariat lekarzy) likwidacja ścianek sanitarnych brodzik prysznicowy należy przenieść do pomieszczenia nr 2.56 wc personelu kobiet wc należy przenieść do pomieszczenia nr 2.49 brudownik drzwi do sanitariatu należy przenieść do rozdzielni T.E.3 w miejscu brodzika prysznicowego należy zamontować zlewozmywak z pomieszczenia nr 2.12 (gabinet zabiegowy) 4.Pomieszczenie nr 2.38 lekarz dyżurny (2.38a łazienka personelu) likwidacja ścianek sanitarnych drzwi sanitariatu należy przenieść do rozdzielni T.E.2 wc należy przenieść do pomieszczeń nr 2.48 (łazienka) brodzik należy przenieść do pomieszczenia nr 2.55 (wc personelu męskiego) 5.Pomieszczenie nr 2.48 łazienka należy zaprojektować dodatkowe wc z pomieszczenia nr 2.38a (łazienka personelu) 6.Pomieszczenie nr 2.49 brudownik należy przenieść wc z pomieszczenia nr 2.29a 7.Pomieszczenie nr 2.55 wc personelu męskiego, należy przeprojektować pomieszczenie uwzględniając brodzik prysznicowy z pomieszczenia nr 2.38 z jednoczesnym zachowaniem pierwotnie zaprojektowanych urządzeń sanitarnych 8.Pomieszczenie nr 2.56 wc personelu kobiet należy przeprojektować pomieszczenie uwzględniając brodzik prysznicowy z pomieszczenia nr 2.29a z jednoczesnym zachowaniem pierwotnie zaprojektowanych urządzeń sanitarnych 9.Pomieszczenie nr 2.59 kuchenka, należy zmienić charakter pomieszczenia na pokój socjalny - kuchenka. 10.Pomieszczenie nr 2.13 gabinet zabiegowy: należy przenieść umywalkę oraz zlewozmywak na ściankę pomieszczenia nr 2.14 (wc niepełnosprawnych) należy wykonać przejście do pomieszczenia nr 2.12 (gabinet zabiegowy) przejście szer. 90 cm. otwór drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 2.13 należy zamurować, natomiast drzwi wejściowe przenieść do pomieszczenia nr 2.31. należy utworzyć do 6 - u stanowisk chemioterapii dziennej wyposażonej w niezbędną instalację. Należy zmienić nazwę pomieszczenia na pomieszczenie chemioterapii dziennej. 11.Pomieszczenie nr 2.12 gabinet zabiegowy: należy zaprojektować-przenieść z pomieszczenia nr 2.9 (pomieszczenia personelu) umywalkę i zlewozmywak na ścianę klatki schodowej. należy wykonać otwór drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 2.9 (pomieszczenia personelu) należy utworzyć do 6 - u stanowisk chemioterapii dziennej wyposażonej w niezbędną instalację. Należy zmienić nazwę pomieszczenia na pomieszczenie chemioterapii dziennej. 12.Pomieszczenie nr 2.9 pomieszczenie personelu należy zaprojektować-przenieść z pomieszczenia nr 2.12 (gabinet zabiegowy) umywalkę i zlewozmywak na ścianę klatki schodowej. należy utworzyć 3 stanowisk chemioterapii dziennej wyposażonej w niezbędną instalację. Należy zmienić nazwę pomieszczenia na pomieszczenie chemioterapii dziennej. B) przebudowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej na podstawie umowy nr 114 09 B z dnia 15.09.2009r. zawartej z Pracownią Architektoniczną Janusz Wyżnikiewicz 1.Pomieszczenie nr 1 - ordynator oraz pomieszczenie nr 1a - wc należy zmienić na pokój konsultacji medycznej należy przenieść w inne miejsce umywalkę należy powiększyć pomieszczenie i przenieść drzwi pomieszczenia pomiędzy wc a ordynatorem na ścianę bezpośrednio z komunikacji wc należy przenieść do pomieszczenia nr 28 (brudownik) 2.Pomieszczenie nr 2 - sekretariat należy stworzyć pomieszczenie ordynatora, powiększenie pomieszczenia wraz z przeniesieniem drzwi. 3.Z pomieszczenia nr 3 - wc niepełnosprawnych oraz z pomieszczenia nr 2 - sekretariat należy utworzyć pomieszczenie nr 3 - sekretariat. 4.Pomieszczenie nr 3 - wc niepełnosprawnych należy przenieść do części pomieszczenia nr 7 (utworzone zostanie wc niepełnosprawnych pomieszczenie nr 7) 5.Pomieszczenie nr 5 - lekarz dyżurny należy powiększyć o część pomieszczenia nr 7-kuchenka 6.Z pomieszczenia nr 4 - loża należy utworzyć pomieszczenie chirurgiczne 7.Pomieszczenie nr 10 - pokój 4 łóżkowy należy zamienić na pomieszczenie wzmożonego nadzoru, likwidacja pomieszczenia nr 11 - sanitariat 8.Pomieszczenie nr 11 - sanitariat należy przenieść do pomieszczenia nr 18-pobyt dzienny (pozostawienie nazwy -pobyt dzienny) 9.Pomieszczenie nr 16 - pokój 4 łóżkowy należy przenieść panel gazów medycznych do pomieszczenia nr 18-pobyt dzienny 10.Pomieszczenie nr 29-magazyn należy zamienić na pomieszczenie -kuchenka Zamawiający informuje, iż opracowana dokumentacja musi być kompatybilna i zgodna z dokumentacją istniejącą, w szczególności musi być spójna i uwzględniać założenia techniczne, instalacyjne i konstrukcyjne przyjęte w istniejącej dokumentacji projektowej. Ponadto, z uwagi na przysługujące autorowi autorskie prawa osobiste oraz prawa zależne do istniejącej dokumentacji projektowej Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany będzie każdorazowo do uzyskania zgody autora istniejącej dokumentacji projektowej na wprowadzane zmiany i przeróbki w istniejącej dokumentacji projektowej. Powierzchnia całkowita struktur Szpitala, których dotyczy zamówienie - Ginekologia Onkologiczna - 607,5 m2, Oddział Chemioterapii - 1149,7 m2. Zakres dokumentacji obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie uzupełniającym, specyfikacje robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, bez uzyskania pozwolenia na budowę Projekt technologiczno-użytkowy z wytycznymi funkcjonalno-programowymi Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny Projekt wykonawczy instalacji: elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych i instalacji przyzywowej, przyłóżkowej Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej Projekt wykonawczy instalacji p.poż Projekt wykonawczy instalacji ciepłej wody użytkowej Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Szczegółowy przedmiar robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Kosztorys inwestorski.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 970,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt 00/100). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 do dnia składania ofert z zaznaczeniem: Wadium na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej. Nr sprawy - 94/ZP/2014. 3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. 6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poniższych zmian istotnych postanowień zawartej umowy: 1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: a) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, b) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, c) trudności terenowo - prawne, d) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: a) warunki geologiczne, b) ewentualne kolizje z projektowaną i istniejącą infrastrukturą; 3) zakresu dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, wskutek korekt dokonywanych w ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, w sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie, 4) terminu świadczenia usługi nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu(ów) (rozpoczęcia i/lub zakończenia) realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej o okres odpowiadający czasowi niezbędnemu do zakończenia inwestycji oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego w takim przypadku - zmiana nastąpi w oparciu o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy, 5) zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie wynagrodzenie netto, stosownie do zmiany stawki VAT. 2. Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo zostanie złożone u Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Zamawiający niezwłocznie złoży u Wykonawcy pismo informujące o zmianie, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Dział Zamówień Publicznych tel. / fax. (042) 689 54 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 6 tygodni od dnia podpisania umowy (42 dni)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie