Łódź: 45/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 116008 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 45/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pozycja 1 - Imatinib - zarejestrowany i refundowany zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z załącznikiem B. tabletki powlekane 400 mg 30 tabl. op. 85. Pozycja 2 - Imatinib - zarejestrowany i refundowany zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z załącznikiem B. tabletki powlekane 100 mg 60 tabl. op. 20.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen produktów farmaceutycznych będących przedmiotem umowy wyłącznie w przypadkach: a/ zmiany stawki podatku VAT, przy czym w razie obniżenia stawki podatku VAT automatycznemu obniżeniu ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian, a w razie podwyższenia stawki podatku VAT strony mogą zawrzeć aneks mocą którego nastąpi podwyższenie ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa natomiast podwyższona cena brutto od dnia zawarcia aneksu, chyba że strony postanowią inaczej; b/ zmiany cen urzędowych leków, w tym cen zbytu produktów farmaceutycznych stanowiących podstawę limitu w danej grupie limitowej, w granicach obniżenia lub podwyższenia cen; c/ wydania decyzji administracyjnej o objęciu produktu farmaceutycznego refundacją lub zmiany tej decyzji; a także zmiany poziomu refundacji leków, d/ zmiany produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, e/ pogorszenia relacji PLN w stosunku do waluty obcej (EURO, USD lub CHF) mającej wpływ na cenę przedmiotu zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do wartości kursu z dnia złożenia oferty przez Wykonawcę w sytuacji gdy przedstawi on Zamawiającemu dokumenty wskazujące jednoznacznie na związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zmianą kursu waluty, a bezpośrednimi, zwiększonymi kosztami które musi ponieść Wykonawca realizując przedmiot umowy; f/ zmiany cen na korzyść Zamawiającego. 2. Zmiany cen, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem następujących automatycznie zmian: zmiany, która jest wynikiem obniżenia stawki podatku VAT oraz zmiany, która jest wynikiem obniżenia poziomu refundacji skutkującego obniżeniem ceny na korzyść Zamawiającego, mogą nastąpić jedynie na mocy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. Brak dojścia stron do porozumienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez jedną ze stron uzasadnionej, pisemnej propozycji od drugiej strony w sprawie zawarcia aneksu zmieniającego cenę (ceny), upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Tam gdzie zmiana następuje automatycznie, strony mogą zawrzeć aneks porządkujący, określający nową wysokość ceny. 3. O propozycji zmiany cen produktów farmaceutycznych, o której mowa w ust. 1 strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 2 obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem produktów farmaceutycznych, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. 4. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści istotnych postanowień umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach: a/ wydłużenia okresu trwania umowy na czas określony do 1 roku, z tym zastrzeżeniem iż łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata - w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian; b/ zmiany wielkości opakowania, dawki lub postaci w uzasadnionych przypadkach, na przykład w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innych niż wskazane w załączniku do umowy opakowania, dawki lub postaci lub w innym uzasadnionym przypadku, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni, c/ wprowadzenia w miejsce produktu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika chemicznego tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione: - potrzebami terapeutycznymi; lub - brakiem produktu w oryginalnym opakowaniu, dawce lub postaci, lub - zmianami na listach refundacyjnych, lub - zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej. d/ zmianę ilości poszczególnych pozycji w pakietach w sytuacji gdy: - nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź; - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź; - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną e/ wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu farmaceutycznego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie produktu farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnień określonych w § 7 ust. 2 zdanie drugie, stosowanym odpowiednio. 5. Zmiana istotnych postanowień umowy, o których mowa w ust. 4, wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). 6. W przypadku konieczności zmiany wielkości opakowania, dawki lub postaci, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inną pilną i zasadną potrzebą, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu, jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki Szpitalnej lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie