Łódź: 9/ZP/2013. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 11361 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 9/ZP/2013. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Acidum boricum substancja 1 * g op 4000 2 Acidum Salicylicum substancja 1g op 250 3 Acidum tannicum substancja 1 * g op 100 4 Ammonium sulfobituminicum, podłoże 1 * g op 2400 5 Argentum nitricum substancja 1 * g op 450 6 Balsamum peruvianum podłoże 1 * g op 300 7 Calcium carbonicum substancja 1 * g op 3000 8 Codeinum substancja 1 * g op 80 9 Detreomycyna/Chloramphenicol/ substancja 1 * g op 10 10 Ephedrinum hydrochloricum, substancja 1 * g op 5 11 FORMALDEHYD 4%, płyn, płyn 1 * kg op 1500 12 Glucosum substancja 1 * g op 7000 13 Kalium guajacolosulfonicum substancja 1 * g op 300 14 lanolinum anhydricum podłoże 1 * g op 6000 15 Lidocainum h/chloridum substancja 1g op 600 16 Natrii chloridum substancja 1 * g op 1750 17 Natrii tetraboras substancja 1 * g op 5000 18 Natrium bicarbonicum substancja 1 * g op 2500 19 Natrium bromatum substancja 1 * g op 3000 20 Natrium benzoicum substancja 1 * g op 600 21 Neomycinum Sulfuricum substancja 1 * g op 250 22 Nystatinum substancja 1 * g op 15 23 Oleum cacao substancja 1 * g op 700 24 Papaverinum hydrochloricum substancja 1 * g op 100 25 Phenobarbitalum substancja 1 * g op 75 26 Pyoctaninum coeruelum substancja 1 * g op 50 27 Pyralginum substancja 1 * g op 2500 28 Saccharum lactis, substancja 1 * g op 100 29 Sulfaguanidinum substancja 1 * g op 100 30 Talcum substancja 1 * g op 4000 31 Tussipect płyn 1 * g op 5000 32 Vaselinum flavum podłoże 1 * g op 38000 33 Vaselinum album podłoże 1 * g op 36000 34 Zincum oxydatum substancja 1 * g op 700 35 BUTELKA APTECZNA BEZ NAKRĘTKI BRĄZOWA, POJ.125ML, ŚR.28, butelka, 125ML 1 * szt. op 120 36 BUTELKA APTECZNA BEZ NAKRĘTKI BRĄZOWA, POJ.20ML, ŚR.18, butelka, 20 ml 1 * szt. op 120 37 BUTELKA APTECZNA BEZ NAKRĘTKI BRĄZOWA, POJ.250ML, ŚR.28, butelka, 250ML 1 * szt. op 255 38 BUTELKA APTECZNA BEZ NAKRĘTKI BRĄZOWA, POJ.500ML, ŚR.28, butelka, 500 ml 1 * szt. op 196 39 FOREMKA DO CZOPKÓW O MASIE 3 G, , 1 * szt. op 300 40 PODKŁADY PERGAMINOWE ŚR.100, , 1 * szt. op 1150 41 PUDEŁKO APTECZNE BIAŁE ZAKRYWANE 150ML 1 * szt. op 450 42 PUDEŁKO APTECZNE BIAŁE ZAKRYWANE 200ML 1 * szt. op 240 43 Foremki do czopków 1g 1 szt op 300 44 Opłatki skrobiowe nr.6 1 szt op 7000 45 Pojemniki na maści do ungwatora 500/600ml 1 szt op 4 46 Pojemniki na maści do ungwatora 300/390ml 1 szt op 2 47 Torebka apteczna pomarańczowa 12x17 cm - 50g 1 szt op 100 48 Zakraplacz do butelek 10 i 20ml 1 szt op 100 49 Mieszadło do ugwatora typu EPRUS autom. E/S 9 500ml) śr.80mm dł robocza 133mm 1 szt op 1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen produktów farmaceutycznych będących przedmiotem umowy wyłącznie w przypadkach: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym w razie obniżenia stawki podatku VAT automatycznemu obniżeniu ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian, a w razie podwyższenia stawki podatku VAT strony mogą zawrzeć aneks mocą którego nastąpi podwyższenie ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa natomiast podwyższona cena brutto od dnia zawarcia aneksu, chyba że strony postanowią inaczej; b) zmiany cen urzędowych leków, w tym cen zbytu produktów farmaceutycznych stanowiących podstawę limitu w danej grupie limitowej, w granicach obniżenia lub podwyższenia cen; c) wydania decyzji administracyjnej o objęciu produktu farmaceutycznego refundacją lub zmiany tej decyzji; a także zmiany poziomu refundacji leków, d) zmiany produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, e) pogorszenia relacji PLN w stosunku do waluty obcej (EURO, USD lub CHF) mającej wpływ na cenę przedmiotu zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do wartości kursu z dnia złożenia oferty przez Wykonawcę w sytuacji gdy przedstawi on Zamawiającemu dokumenty wskazujące jednoznacznie na związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zmianą kursu waluty, a bezpośrednimi, zwiększonymi kosztami które musi ponieść Wykonawca realizując przedmiot umowy; f) zmiany cen na korzyść Zamawiającego. 2. Zmiany cen, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem następujących automatycznie zmian: zmiany, która jest wynikiem obniżenia stawki podatku VAT oraz zmiany, która jest wynikiem obniżenia poziomu refundacji skutkującego obniżeniem ceny na korzyść Zamawiającego, mogą nastąpić jedynie na mocy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. Brak dojścia stron do porozumienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez jedną ze stron uzasadnionej, pisemnej propozycji od drugiej strony w sprawie zawarcia aneksu zmieniającego cenę (ceny), upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Tam gdzie zmiana następuje automatycznie, strony mogą zawrzeć aneks porządkujący, określający nową wysokość ceny. 3. O propozycji zmiany cen produktów farmaceutycznych, o której mowa w ust. 1 strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 2 obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem produktów farmaceutycznych, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. 4. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści istotnych postanowień umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach: a wydłużenia okresu trwania umowy na czas określony do 1 roku, z tym zastrzeżeniem iż łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata - w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian; b zmiany wielkości opakowania, dawki lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez producenta producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, dawki lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, c wprowadzenia w miejsce produktu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika chemicznego tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione: - potrzebami terapeutycznymi; lub - brakiem produktu w oryginalnym opakowaniu, dawce lub postaci, lub - zmianami na listach refundacyjnych, lub - zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej. d zmianę ilości poszczególnych pozycji w pakietach w sytuacji gdy: - nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź; - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź; - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną e wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu farmaceutycznego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie produktu farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnień określonych w § 7 ust. 2 zdanie drugie, stosowanym odpowiednio. 5. Zmiana istotnych postanowień umowy, o której mowa w ust. 4, wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie